Czerwonak Bliżej Natury

typ:

2019, Konkursy, Urbanistyka​

adres:

Czerwonak, Polska

powierzchnia:

34.5ha

klient:

Gmina Czerwonak

status:

wytyczne do MPZT

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Michał Hondo
Kinga Grzybowska
Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki

Czerwonak Bliżej Natury

typ:

2019, Konkursy, Urbanistyka​

adres:

Czerwonak, Polska

powierzchnia:

34.5ha

klient:

Gmina Czerwonak

status:

wytyczne do MPZT

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Michał Hondo
Kinga Grzybowska
Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki

1. Nagroda w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu Osiedla Czerwonak w Czerwonaku.

Obszar opracowania zlokalizowany jest na północ od miasta Poznań w gminie Czerwonak na terenie przyległych wzgórz. Atrakcyjnie zróżnicowany teren zapewnia przyszłym mieszkańcom panoramiczne widoki oraz szansę na życie w bliskości z otaczającą naturą. Lokalizacja sąsiadująca z korytem Warty pozwala na szybką komunikację z centrum miasta, będąc jednocześnie “bramą wejściową” do urokliwych terenów Puszczy Zielonki. Pomimo ogromnego potencjału drzemiącego w tym miejscu, nieodpowiednie kształtowanie przestrzeni może dopuścić do powstania kolejnego osiedla nieznajomych. Za dnia pustego, po zmroku dającego nocleg obcym sobie pracownikom poznańskich firm i fabryk. Aby w pełni wykorzystać potencjał unikatowego terenu oraz stworzyć przestrzeń życia, w proponowanej koncepcji połączyliśmy ze sobą zarówno czynniki budowlano-ekonomiczne jak i wspólnototwórcze oraz proekologiczne.

IDEA
Ideą projektu mającego na celu zapewnienie wielofunkcyjnej przestrzeni o wysokim komforcie życia stało się dążenie do wzajemnego połączenia poszczególnych elementów obszaru. Wzajemne dopełnianie się jego funkcji pozwoliło na tworzenie koncepcji dającej gwarancję spokojnego i komfortowego życia.

ZIELEŃ + KOMUNIKACJA
Jednym z głównych zabiegów urbanistycznych przyjętych podczas kształtowania założenia jest połączenie otaczających osiedle terenów zieleni wysokiej i leśnej w przestrzeni wewnętrznej opracowywanego obszaru. Powstała w wyniku tego zabiegu, położona na osi północ – południe – zielona wstęga – będąca bezkolizyjną przestrzenią komunikacyjno-rekreacyjną stanowi rdzeń nowego osiedla. Projektowany “klin zieleni” ma na celu połączenie obszarów leśnych położonych przy wschodniej i północnej granicy opracowania, umożliwiając tym samym częściowe odtworzenie i rekompensację utraconych przez nierozsądną urbanizację terenów zieleni. Równolegle do wpływania na walory ekologiczne projektu, wprowadzenie zieleni stwarza możliwość usprawnienia i uspokojenia komunikacji niewielkiego osiedla. Odchodzące od zielonej wstęgi drogi z ograniczonym ruchem kołowym, rozciągają się na całym terenie opracowania, pozwalając na szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy zaprojektowanymi funkcjami. Uwolnienie dróg od ruchu samochodowego pozwoliło na powstanie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni wspólnej, zachęcającej do przebywania wśród natury i korzystania z aktywności fizycznych i rekreacji.

KOMUNIKACJA + WSPÓLNOTA
Zapewnienie wygodnej i bezpiecznej komunikacji wewnątrz osiedla było priorytetem, którego osiągnięcie warunkowało dalsze prace nad stworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni wspólnoto-twórczej. Dzięki wewnętrznym połączeniom dla pieszych oraz utrzymaniem głównych tras komunikacji kołowej poza centralną częścią terenu przestrzeń zielonej wstęgi stała się bezpiecznym i spokojnym miejscem, idealnym do uprawiania sportu oraz wypoczynku z dziećmi.
Proponowane w tym miejscu funkcje stanowią czynnik zapalny do rozwoju relacji międzysąsiedzkich i kreowania wspólnoty. Proponowane boiska, place zabaw, wielofunkcyjne altany oraz lokale usługowe oferują możliwość ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu wewnątrz osiedla bez konieczności dalekich dojazdów do miasta.

WSPÓLNOTA + EKONOMIA
Przyjęcie schematu zabudowy szeregowej pozwoliło na uzyskanie tej samej liczby nowoprojektowanych budynków jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni potrzebnej na jej osiągnięcie. Pozwoliło to na wykorzystanie pozostałych terenów na funkcję wspólnototwórcze przy zachowaniu tej samej liczby nowych domów i mieszkańców. W projekcie kierowano się również nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Zwrócono szczególną uwagę na odpowiednie zbalansowanie powierzchni zabudowy terenu w stosunku do przestrzeni zielonych i wspólnych.

EKONOMIA + KOMUNIKACJA
Istotnym elementem ekonomiki projektu jest wykorzystanie istniejących dróg w celu zminimalizowania konieczności budowania nowych połączeń komunikacyjnych. Zaprojektowany układ urbanistyczny dostosowuje się do istniejącej siatki ulic w celu minimalizacji dodatkowych kosztów związanych z tworzeniem nowych utwardzeń i dróg.

Inne projekty: